خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند

خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند
فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند و اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.

خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند

فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند و اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.
خبرنگاران تعهد به‌ نظام را باید مدنظر قرار دهند

View more posts from this author