خبرنگاران در توسعه و پیشرفت کشور مشارکت دارند

خبرنگاران در توسعه و پیشرفت کشور مشارکت دارند
استاندار هرمزگان گفت: دولت تدبیر و امید، خبرنگاران را در جایگاه نقاد و بازوی انعکاس دستاوردها به‌عنوان یار و همراه خود در توسعه و پیشرفت کشور شریک می‌داند.

خبرنگاران در توسعه و پیشرفت کشور مشارکت دارند

استاندار هرمزگان گفت: دولت تدبیر و امید، خبرنگاران را در جایگاه نقاد و بازوی انعکاس دستاوردها به‌عنوان یار و همراه خود در توسعه و پیشرفت کشور شریک می‌داند.
خبرنگاران در توسعه و پیشرفت کشور مشارکت دارند

استخدام

View more posts from this author