خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند

خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند
امام جمعه سمیرم گفت: خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند و انعکاس واقعیت‌ها در جامعه نقش مهمی در شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه دارد.

خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند

امام جمعه سمیرم گفت: خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند و انعکاس واقعیت‌ها در جامعه نقش مهمی در شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه دارد.
خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ها هستند

View more posts from this author