خبرنگار در توسعه یک منطقه هدایت‌گر است

خبرنگار در توسعه یک منطقه هدایت‌گر است
فعال رسانه‌ای خراسان جنوبی گفت: خبرنگاران انقلابی و ولایت‌مدار این استان با دل‌های گرم و کویری همواره برای بقا و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته‌اند.

خبرنگار در توسعه یک منطقه هدایت‌گر است

فعال رسانه‌ای خراسان جنوبی گفت: خبرنگاران انقلابی و ولایت‌مدار این استان با دل‌های گرم و کویری همواره برای بقا و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته‌اند.
خبرنگار در توسعه یک منطقه هدایت‌گر است

ورزشی

View more posts from this author