خروج 776 خانوار از زیرپوشش کمیته امداد داراب

خروج 776 خانوار از زیرپوشش کمیته امداد داراب
مدیر کمیته امداد امام خمینی داراب از خارج شدن 776 خانوار مددجو از زیر چتر حمایتی این نهاد از آغاز امسال تاکنون خبر داد و گفت: توانمندسازی خانواده‌های زیر پوشش و جایگزینی آن‌ها با نیازمندان در نوبت حمایت از رسالت‌های اصلی کمیته امداد است.

خروج 776 خانوار از زیرپوشش کمیته امداد داراب

مدیر کمیته امداد امام خمینی داراب از خارج شدن 776 خانوار مددجو از زیر چتر حمایتی این نهاد از آغاز امسال تاکنون خبر داد و گفت: توانمندسازی خانواده‌های زیر پوشش و جایگزینی آن‌ها با نیازمندان در نوبت حمایت از رسالت‌های اصلی کمیته امداد است.
خروج 776 خانوار از زیرپوشش کمیته امداد داراب

View more posts from this author