خرید تضمینی 100 تن خرما از نخل‌داران ریگانی

خرید تضمینی 100 تن خرما از نخل‌داران ریگانی
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ریگان گفت: تاکنون بیش از 100 تن خرما به صورت تضمینی از نخل‌داران ریگانی خریداری شده است.

خرید تضمینی 100 تن خرما از نخل‌داران ریگانی

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ریگان گفت: تاکنون بیش از 100 تن خرما به صورت تضمینی از نخل‌داران ریگانی خریداری شده است.
خرید تضمینی 100 تن خرما از نخل‌داران ریگانی

View more posts from this author