خواص باید با فقرا همنشین باشند/ دم زدن از فقرا و دل‌سوزی برای آنان کافی نیست

خواص باید با فقرا همنشین باشند/ دم زدن از فقرا و دل‌سوزی برای آنان کافی نیست
امام جمعه خوسف با بیان اینکه از خواص انتظار بیشتری می‌رود که با فقرا دمخور شوند، گفت: خواص باید با فقرا همنشین باشند.

خواص باید با فقرا همنشین باشند/ دم زدن از فقرا و دل‌سوزی برای آنان کافی نیست

امام جمعه خوسف با بیان اینکه از خواص انتظار بیشتری می‌رود که با فقرا دمخور شوند، گفت: خواص باید با فقرا همنشین باشند.
خواص باید با فقرا همنشین باشند/ دم زدن از فقرا و دل‌سوزی برای آنان کافی نیست

View more posts from this author