دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند

دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند
امام جمعه کوهبنان گفت: دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند و نگذارند دیگران در امور روز دانشجو دخالت کنند.

دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند

امام جمعه کوهبنان گفت: دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند و نگذارند دیگران در امور روز دانشجو دخالت کنند.
دانشجویان باید همواره بیدار و آگاه باشند

View more posts from this author