دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» گام بردارند

دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» گام بردارند
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» رو به جلو گام بردارند.

دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» گام بردارند

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» رو به جلو گام بردارند.
دانشجویان در قالب گفتمان «عزت ملی» گام بردارند

View more posts from this author