دانشگاه کردستان ظرفیت‌های زیادی برای کمک به دانشگاه راپرین دارد

دانشگاه کردستان ظرفیت‌های زیادی برای کمک به دانشگاه راپرین دارد
رئیس دانشگاه کردستان گفت: این دانشگاه از ظرفیت‌های زیادی در زمینه‌های محتلف آموزشی و پژوهشی برخوردار است که دانشگاه راپرین کردستان عراق می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه‌هایی از آن استفاده نماید.

دانشگاه کردستان ظرفیت‌های زیادی برای کمک به دانشگاه راپرین دارد

رئیس دانشگاه کردستان گفت: این دانشگاه از ظرفیت‌های زیادی در زمینه‌های محتلف آموزشی و پژوهشی برخوردار است که دانشگاه راپرین کردستان عراق می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه‌هایی از آن استفاده نماید.
دانشگاه کردستان ظرفیت‌های زیادی برای کمک به دانشگاه راپرین دارد

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author