داور دوست داشت بازی مساوی تمام شود

داور دوست داشت بازی مساوی تمام شود
سرمربی پارس جنوبی جم گفت: روند دیدار به گونه‌ای پیش می‌رفت که گویا داور خیلی دوست داشت بازی مساوی به اتمام برسد.

داور دوست داشت بازی مساوی تمام شود

سرمربی پارس جنوبی جم گفت: روند دیدار به گونه‌ای پیش می‌رفت که گویا داور خیلی دوست داشت بازی مساوی به اتمام برسد.
داور دوست داشت بازی مساوی تمام شود

View more posts from this author