دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد

دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد
محمدعلی قاسمی به عنوان دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد.

دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد

محمدعلی قاسمی به عنوان دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد.
دبیر تخصصی جشنواره ملی رضوی در ایلام معرفی شد

خرم خبر

View more posts from this author