دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است

دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای اقدامات کاهنده و پیشگیرانه از بروز طلاق گفت: دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است.

دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای اقدامات کاهنده و پیشگیرانه از بروز طلاق گفت: دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است.
دخالت اطرافیان در زندگی زوجین از علل اصلی طلاق است

View more posts from this author