دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند

دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند، زیرا خانواده‌ها به تربیت فرزندان خود توجه کافی را ندارند و بیشتر به‌ دنبال مسائل مادی و دنیوی آنها هستند.

دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند، زیرا خانواده‌ها به تربیت فرزندان خود توجه کافی را ندارند و بیشتر به‌ دنبال مسائل مادی و دنیوی آنها هستند.
دختران ما آگاهی‌های لازم را ندارند

آهنگ جدید

View more posts from this author