دخترک بادبادک‌سازی که خلبان شد/ پرواز در آسمان‌ با خلبانی بانوی مصمم ایرانی

دخترک بادبادک‌سازی که خلبان شد/ پرواز در آسمان‌ با خلبانی بانوی مصمم ایرانی
مسافرانی که از دیدن یک بانوی جوان خلبان به شوق می‌آیند با تشویق و ایستاده کف‌زدن‌های خود باعث دلگرمی بانویی می‌شوند که برای رسیدن به این جایگاه بیش از حد توان خود زحمت کشیده و جنگیده است.

دخترک بادبادک‌سازی که خلبان شد/ پرواز در آسمان‌ با خلبانی بانوی مصمم ایرانی

مسافرانی که از دیدن یک بانوی جوان خلبان به شوق می‌آیند با تشویق و ایستاده کف‌زدن‌های خود باعث دلگرمی بانویی می‌شوند که برای رسیدن به این جایگاه بیش از حد توان خود زحمت کشیده و جنگیده است.
دخترک بادبادک‌سازی که خلبان شد/ پرواز در آسمان‌ با خلبانی بانوی مصمم ایرانی

View more posts from this author