درآمد 1200 میلیارد تومانی تولید گندم در کردستان

درآمد 1200 میلیارد تومانی تولید گندم در کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: درآمد حاصل از گندم استان در سال زراعی جاری یک‌هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

درآمد 1200 میلیارد تومانی تولید گندم در کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: درآمد حاصل از گندم استان در سال زراعی جاری یک‌هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.
درآمد 1200 میلیارد تومانی تولید گندم در کردستان

View more posts from this author