درخشش خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها

درخشش خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها
با انتخاب گزارش دلداده حسین(ع) خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها خبرنگار برتر شد.

درخشش خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها

با انتخاب گزارش دلداده حسین(ع) خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها خبرنگار برتر شد.
درخشش خبرنگار صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تولیدات مراکر استان‌ها

View more posts from this author