درخشش دو ومیدانی‌کاران نابینای آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی کشور

درخشش دو ومیدانی‌کاران نابینای آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی کشور
عضو هیئت رئیسه دو ومیدانی آذربایجان غربی گفت: دو ومیدانی‌‌کاران آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی کشورمان درخشیدند.

درخشش دو ومیدانی‌کاران نابینای آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی کشور

عضو هیئت رئیسه دو ومیدانی آذربایجان غربی گفت: دو ومیدانی‌‌کاران آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی کشورمان درخشیدند.
درخشش دو ومیدانی‌کاران نابینای آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی کشور

View more posts from this author