درسی که بازیکن غیربومی به مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد داد+تصویر

درسی که بازیکن غیربومی به مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد داد+تصویر
در روزهایی که مسؤولان توجهی به ورزش ندارند بازیکن غیربومی زاگرس یاسوج بدون هیچ‌گونه پاداش و حق‌الزحمه‌ای برای موفقیت ورزش از سلامتی خود هم می‌گذرد.

درسی که بازیکن غیربومی به مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد داد+تصویر

در روزهایی که مسؤولان توجهی به ورزش ندارند بازیکن غیربومی زاگرس یاسوج بدون هیچ‌گونه پاداش و حق‌الزحمه‌ای برای موفقیت ورزش از سلامتی خود هم می‌گذرد.
درسی که بازیکن غیربومی به مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد داد+تصویر

View more posts from this author