دریافت حقوق 280 میلیونی در مقابل حقوق کارگران اجحافی بزرگ است

دریافت حقوق 280 میلیونی در مقابل حقوق کارگران اجحافی بزرگ است
فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر گفت: چرا یک نفر 280 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و یک نفر دیگر با وجود اینکه ساعت‌های بیشتری را به کار مشغول است از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار است؟ دولت باید جواب این سؤال‌ها را بدهد.

دریافت حقوق 280 میلیونی در مقابل حقوق کارگران اجحافی بزرگ است

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی قرب کوثر گفت: چرا یک نفر 280 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و یک نفر دیگر با وجود اینکه ساعت‌های بیشتری را به کار مشغول است از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار است؟ دولت باید جواب این سؤال‌ها را بدهد.
دریافت حقوق 280 میلیونی در مقابل حقوق کارگران اجحافی بزرگ است

View more posts from this author