دریا مهم‌ترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است

دریا مهم‌ترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است
شهردار بوسان کره‌جنوبی گفت: دریا مهم‌ترین و بارزترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است که باید برای بهره‌مندی از آن با هم همکاری کنند.

دریا مهم‌ترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است

شهردار بوسان کره‌جنوبی گفت: دریا مهم‌ترین و بارزترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است که باید برای بهره‌مندی از آن با هم همکاری کنند.
دریا مهم‌ترین مزیت کشورهای ساحلی نظیر ایران و کره‌جنوبی است

عکس

View more posts from this author