در عرصه تبلیغات دینی دچار مشکل و ولنگاری هستیم / مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی در بعد رسانه‌ای است

در عرصه تبلیغات دینی دچار مشکل و ولنگاری هستیم / مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی در بعد رسانه‌ای است
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی، در بعد رسانه‌ای است که دشمن در این زمینه با تمام توان فعالیت کرده و هزینه‌های سرسام‌آوری را صرف می‌کند.

در عرصه تبلیغات دینی دچار مشکل و ولنگاری هستیم / مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی در بعد رسانه‌ای است

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی، در بعد رسانه‌ای است که دشمن در این زمینه با تمام توان فعالیت کرده و هزینه‌های سرسام‌آوری را صرف می‌کند.
در عرصه تبلیغات دینی دچار مشکل و ولنگاری هستیم / مهم‌ترین جنبه جنگ فرهنگی در بعد رسانه‌ای است

View more posts from this author