دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید با شورای فرهنگ عمومی استان هماهنگ‌ باشند

دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید با شورای فرهنگ عمومی استان هماهنگ‌ باشند
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید هماهنگی کاملی با سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی استان البرز داشته باشند.

دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید با شورای فرهنگ عمومی استان هماهنگ‌ باشند

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید هماهنگی کاملی با سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی استان البرز داشته باشند.
دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید با شورای فرهنگ عمومی استان هماهنگ‌ باشند

View more posts from this author