دستگیری سارقان در سمنان 11 درصد افزایش یافت

دستگیری سارقان در سمنان 11 درصد افزایش یافت
فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به کاهش وقوع سرقت در این استان از ابتدای امسال تاکنون گفت: در این مدت، دستگیری سارقان در این استان نیز افزایش یافته است.

دستگیری سارقان در سمنان 11 درصد افزایش یافت

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به کاهش وقوع سرقت در این استان از ابتدای امسال تاکنون گفت: در این مدت، دستگیری سارقان در این استان نیز افزایش یافته است.
دستگیری سارقان در سمنان 11 درصد افزایش یافت

ابزار رسانه

View more posts from this author