دستگیری سارق داخل خودرو با 19 فقره سرقت در آمل

دستگیری سارق داخل خودرو با 19 فقره سرقت در آمل
فرمانده انتظامی آمل از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و کشف 19 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

دستگیری سارق داخل خودرو با 19 فقره سرقت در آمل

فرمانده انتظامی آمل از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و کشف 19 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
دستگیری سارق داخل خودرو با 19 فقره سرقت در آمل

ایرانی

View more posts from this author