دستگیری 20 نفر در پارتی مختلط شبانه در صوفیان

دستگیری 20 نفر در پارتی مختلط شبانه در صوفیان
رئیس حوزه قضایی صوفیان گفت: تعداد 20 نفر در پارتی مختلط شبانه دستگیر و تحویل مقامات قضایی صوفیان شدند.

دستگیری 20 نفر در پارتی مختلط شبانه در صوفیان

رئیس حوزه قضایی صوفیان گفت: تعداد 20 نفر در پارتی مختلط شبانه دستگیر و تحویل مقامات قضایی صوفیان شدند.
دستگیری 20 نفر در پارتی مختلط شبانه در صوفیان

View more posts from this author