دستگیری 4 پزشک قلابی در قرچک

دستگیری 4 پزشک قلابی در قرچک
معاون شبکه بهداشت قرچک گفت: چهار پزشک قلابی در قرچک شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری 4 پزشک قلابی در قرچک

معاون شبکه بهداشت قرچک گفت: چهار پزشک قلابی در قرچک شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.
دستگیری 4 پزشک قلابی در قرچک

View more posts from this author