دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) خنثی شده است

دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) خنثی شده است
امام‌ جمعه شهرکرد با اشاره به تلاش‌های فراوان سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: تاکنون دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام خنثی شده است.

دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) خنثی شده است

امام‌ جمعه شهرکرد با اشاره به تلاش‌های فراوان سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: تاکنون دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام خنثی شده است.
دشمنی‌های بسیاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) خنثی شده است

بازی

View more posts from this author