دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ایران برخاسته است

دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ایران برخاسته است
نایب‌ رئیس شورای اسلامی شهر قدس گفت: در شرایط کنونی دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ما برخاسته است.

دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ایران برخاسته است

نایب‌ رئیس شورای اسلامی شهر قدس گفت: در شرایط کنونی دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ما برخاسته است.
دشمن با کار‌های ضدفرهنگی به جنگ با ایران برخاسته است

فانتزی

View more posts from this author