دشمن در بحث برجام خلف وعده کند ضربات سختی می‌خورد/انرژی هسته‌ای فروشی نیست/در مذاکرات صرفاً به دنبال مسائل اقتصادی نبودیم

دشمن در بحث برجام خلف وعده کند ضربات سختی می‌خورد/انرژی هسته‌ای فروشی نیست/در مذاکرات صرفاً به دنبال مسائل اقتصادی نبودیم
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به عدم پایبندی آمریکا به برجام، گفت: ما هم ابزار بسیاری در دست داریم که در صورت خلف وعده از سوی طرف دیگر مذاکره درباره برجام، ضربه سنگینی به دشمن وارد کنیم.

دشمن در بحث برجام خلف وعده کند ضربات سختی می‌خورد/انرژی هسته‌ای فروشی نیست/در مذاکرات صرفاً به دنبال مسائل اقتصادی نبودیم

مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به عدم پایبندی آمریکا به برجام، گفت: ما هم ابزار بسیاری در دست داریم که در صورت خلف وعده از سوی طرف دیگر مذاکره درباره برجام، ضربه سنگینی به دشمن وارد کنیم.
دشمن در بحث برجام خلف وعده کند ضربات سختی می‌خورد/انرژی هسته‌ای فروشی نیست/در مذاکرات صرفاً به دنبال مسائل اقتصادی نبودیم

اسکای نیوز

View more posts from this author