دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک در اراک افتتاح شد

دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک در اراک افتتاح شد
صاحب امتیاز خبرگزاری تابناک با اشاره به اینکه خبرگزاری تابناک در تمامی استان‌ها دفاتر نمایندگی ایجاد خواهد کرد، گفت: نخستین دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک امروز در اراک افتتاح شد.

دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک در اراک افتتاح شد

صاحب امتیاز خبرگزاری تابناک با اشاره به اینکه خبرگزاری تابناک در تمامی استان‌ها دفاتر نمایندگی ایجاد خواهد کرد، گفت: نخستین دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک امروز در اراک افتتاح شد.
دفتر نمایندگی استانی خبرگزاری تابناک در اراک افتتاح شد

کانون نماز

View more posts from this author