دل‌های مسوولان باید مالامال از محبت مردم باشد/ حقوق مردم در جامعه رعایت شود

دل‌های مسوولان باید مالامال از محبت مردم باشد/ حقوق مردم در جامعه رعایت شود
یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه دل‌های مسؤولان باید مالامال از محبت مردم باشد، گفت: هر قدر مسؤولی مردم را بیشتر دوست داشته باشد سرمایه معنوی بیشتری در اختیار دارد.

دل‌های مسوولان باید مالامال از محبت مردم باشد/ حقوق مردم در جامعه رعایت شود

یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه دل‌های مسؤولان باید مالامال از محبت مردم باشد، گفت: هر قدر مسؤولی مردم را بیشتر دوست داشته باشد سرمایه معنوی بیشتری در اختیار دارد.
دل‌های مسوولان باید مالامال از محبت مردم باشد/ حقوق مردم در جامعه رعایت شود

View more posts from this author