دنیا مسابقه‌ای برای روز قیامت است

دنیا مسابقه‌ای برای روز قیامت است
استاد حوزه علمیه قم گفت: دنیا مسابقه قیامت است و اگر کسی توانست این مسابقه را ببرد، جایزه‌اش بهشت است.

دنیا مسابقه‌ای برای روز قیامت است

استاد حوزه علمیه قم گفت: دنیا مسابقه قیامت است و اگر کسی توانست این مسابقه را ببرد، جایزه‌اش بهشت است.
دنیا مسابقه‌ای برای روز قیامت است

موسیقی

View more posts from this author