دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام است

دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام است
امام جمعه نظرآباد گفت: دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام حضرت مصومه(س) است.

دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام است

امام جمعه نظرآباد گفت: دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام حضرت مصومه(س) است.
دهه کرامت فرصتی مناسب برای الگوگیری از بانوی بزرگ اسلام است

گوشی موبایل

View more posts from this author