دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه ایلام آغاز شد

دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه ایلام آغاز شد
رئیس شورای بسیج رسانه استان ایلام گفت: دومین دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه این استان آغاز شد.

دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه ایلام آغاز شد

رئیس شورای بسیج رسانه استان ایلام گفت: دومین دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه این استان آغاز شد.
دوره آموزش خبرنگاران حرفه‌ای بسیج رسانه ایلام آغاز شد

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author