دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد برخورد کنند

دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد برخورد کنند
امام‌جمعه برخوار گفت: دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد و زمینه‌ها و آبشخورهای اصلی آن در درون دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع کنند.

دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد برخورد کنند

امام‌جمعه برخوار گفت: دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد و زمینه‌ها و آبشخورهای اصلی آن در درون دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع کنند.
دولتمردان باید همواره و پیوسته با مظاهر فساد برخورد کنند

ماشین های جدید

View more posts from this author