دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند

دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند
امام جمعه یزد با اشاره به جنایاتی که در برخی کشورهای اسلامی در حال وقوع است، گفت: دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی و صحبت با سران این کشورها را در دستور کار خود قرار دهند.

دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند

امام جمعه یزد با اشاره به جنایاتی که در برخی کشورهای اسلامی در حال وقوع است، گفت: دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی و صحبت با سران این کشورها را در دستور کار خود قرار دهند.
دولتمردان سفر به کشورهای اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند

پرشین موزیک

View more posts from this author