دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند

دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند
کارگردان فیلم «پات» با اشاره به اینکه این فیلم هیجان فیلم‌های چند اپیزودیک را ندارد، گفت: لازم است دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند.

دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند

کارگردان فیلم «پات» با اشاره به اینکه این فیلم هیجان فیلم‌های چند اپیزودیک را ندارد، گفت: لازم است دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند.
دولت از ساخت فیلم اولی‌ها در سینمای ایران حمایت کند

بازی

View more posts from this author