دولت باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک برود

دولت باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک برود
رئیس دانشگاه پیام نور شهرضا گفت: دولت باید به سمتی برود که از شرکت‌های اقتصادی و صنعتی بزرگ جدا شود و به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک روبیاورد.

دولت باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک برود

رئیس دانشگاه پیام نور شهرضا گفت: دولت باید به سمتی برود که از شرکت‌های اقتصادی و صنعتی بزرگ جدا شود و به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک روبیاورد.
دولت باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک برود

لوکس بلاگ

View more posts from this author