دولت با اقتدار کامل به نقض برجام پاسخ دهد

دولت با اقتدار کامل به نقض برجام پاسخ دهد
امام جمعه هشترود گفت: از دولت و رئیس جمهور انتظار می‌رود با وحدت و اتحاد کامل برنامه برجام را دنبال کنند تا حق و حقوق ملت ایران را بگیرند.

دولت با اقتدار کامل به نقض برجام پاسخ دهد

امام جمعه هشترود گفت: از دولت و رئیس جمهور انتظار می‌رود با وحدت و اتحاد کامل برنامه برجام را دنبال کنند تا حق و حقوق ملت ایران را بگیرند.
دولت با اقتدار کامل به نقض برجام پاسخ دهد

View more posts from this author