دولت برای محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد

دولت برای محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد
منتخب مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس دهم با اشاره به موضوع الحاق 5 روستای غرب پارسیان گفت: دولت برای ادامه راه و محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد.

دولت برای محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد

منتخب مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس دهم با اشاره به موضوع الحاق 5 روستای غرب پارسیان گفت: دولت برای ادامه راه و محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد.
دولت برای محکم کردن جاپای خود در هرمزگان حرمت مردم را نگه دارد

مرکز فیلم

View more posts from this author