دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند

دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند
معاون استاندار تهران با اشاره به نقش و جایگاه والای رسانه‌ها گفت: دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند.

دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند

معاون استاندار تهران با اشاره به نقش و جایگاه والای رسانه‌ها گفت: دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند.
دولت به رسانه‌های آزاداندیش و مدافع حقوق مردم افتخار می‌کند

View more posts from this author