دولت و مجلس جواب دندان‌شکنی به عهدشکنی آمریکا بدهند

دولت و مجلس جواب دندان‌شکنی به عهدشکنی آمریکا بدهند
امام جمعه طبس با بیان اینکه تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال بیانگر دشمنی آن‌ها با ایران است، گفت: وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی باید محکم در برابر آمریکا بایستند و جواب دندان‌شکنی را به این عهدشکنی آن‌ها بدهند.

دولت و مجلس جواب دندان‌شکنی به عهدشکنی آمریکا بدهند

امام جمعه طبس با بیان اینکه تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال بیانگر دشمنی آن‌ها با ایران است، گفت: وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی باید محکم در برابر آمریکا بایستند و جواب دندان‌شکنی را به این عهدشکنی آن‌ها بدهند.
دولت و مجلس جواب دندان‌شکنی به عهدشکنی آمریکا بدهند

View more posts from this author