دولت پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشد

دولت پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشد
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: اگر جوانان در اولویت هستند، دولت و شخص رئیس‌جمهور باید وقت بیشتری بگذارند و پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشند.

دولت پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: اگر جوانان در اولویت هستند، دولت و شخص رئیس‌جمهور باید وقت بیشتری بگذارند و پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشند.
دولت پاسخ‌گوی مسائل حوزه جوانان باشد

فانتزی

View more posts from this author