دیدار از اقلید؛ شهرستان هزار رنگ فارس

دیدار از اقلید؛ شهرستان هزار رنگ فارس
اقلید را می‌توان شهرستان هزار رنگ فارس خواند و گذراندن چند روز از ایام نوروز شما را میهمان هر‌ساله این شهرستان زیبا می‌کند.

دیدار از اقلید؛ شهرستان هزار رنگ فارس

اقلید را می‌توان شهرستان هزار رنگ فارس خواند و گذراندن چند روز از ایام نوروز شما را میهمان هر‌ساله این شهرستان زیبا می‌کند.
دیدار از اقلید؛ شهرستان هزار رنگ فارس

روزنامه قانون

خبر فرهنگیان

View more posts from this author