راز غریبانه شهید فتاحی / شهیدی که قبل از شهادتش عکسش را پخش کرد

راز غریبانه شهید فتاحی / شهیدی که قبل از شهادتش عکسش را پخش کرد
آخرین باری که می‌خواست به جبهه برود، عکس خود را 12 عدد تکثیر کرد و به آشنایان داد که یادگاری از او داشته باشند.

راز غریبانه شهید فتاحی / شهیدی که قبل از شهادتش عکسش را پخش کرد

آخرین باری که می‌خواست به جبهه برود، عکس خود را 12 عدد تکثیر کرد و به آشنایان داد که یادگاری از او داشته باشند.
راز غریبانه شهید فتاحی / شهیدی که قبل از شهادتش عکسش را پخش کرد

بک لینک رنک 7

پرس نیوز

View more posts from this author