راهیابی شطرنج‌باز استان مرکزی به مرحله نیمه نهایی جشنواره شطرنج کشور

راهیابی شطرنج‌باز استان مرکزی به مرحله نیمه نهایی جشنواره شطرنج کشور
رئیس هیأت شطرنج استان مرکزی از راهیابی شطرنج‌باز استان به مرحله نیمه نهایی جشنواره سراسری شطرنج خبر داد.

راهیابی شطرنج‌باز استان مرکزی به مرحله نیمه نهایی جشنواره شطرنج کشور

رئیس هیأت شطرنج استان مرکزی از راهیابی شطرنج‌باز استان به مرحله نیمه نهایی جشنواره سراسری شطرنج خبر داد.
راهیابی شطرنج‌باز استان مرکزی به مرحله نیمه نهایی جشنواره شطرنج کشور

مجله اتومبیل

View more posts from this author