راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی و آموزش شهروندی در کمپ‌های نوروزی شیراز

راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی و آموزش شهروندی در کمپ‌های نوروزی شیراز
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز گفت: به‌منظور کاهش استرس هنگام سفر و کنترل خشم در رانندگی، آموزش مهارت‌های سفر در کمپ‌های نوروزی توسط کارشناسان این حوزه فعال‌ شده است.

راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی و آموزش شهروندی در کمپ‌های نوروزی شیراز

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز گفت: به‌منظور کاهش استرس هنگام سفر و کنترل خشم در رانندگی، آموزش مهارت‌های سفر در کمپ‌های نوروزی توسط کارشناسان این حوزه فعال‌ شده است.
راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی و آموزش شهروندی در کمپ‌های نوروزی شیراز

عکس

پرشین موزیک

View more posts from this author