راه‌اندازی رشته روان‌شناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر

راه‌اندازی رشته روان‌شناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: در سال جاری رشته روانشناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.

راه‌اندازی رشته روان‌شناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: در سال جاری رشته روانشناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.
راه‌اندازی رشته روان‌شناسی بالینی کودک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر

لردگان

View more posts from this author