راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است
مسؤول فاوا و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: موضوع راه‌اندازی این شبکه یکی از محورهای برگزاری جشنواره افسران جوان جنگ نرم است.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

مسؤول فاوا و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: موضوع راه‌اندازی این شبکه یکی از محورهای برگزاری جشنواره افسران جوان جنگ نرم است.
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

View more posts from this author